Design

 

Formål

Vi kan sætte en forundersøgelse i gang på baggrund af vores egen vurdering af risiko og væsentlighed på et område eller på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Formålet med forundersøgelsen er, at vi får grundlag for at beslutte, om vi vil gennemføre en større undersøgelse, og for at designe undersøgelsen. Hvis Statsrevisorerne har bedt os om at undersøge et emne, er formålet med forundersøgelsen, at vi kan designe en undersøgelse, som besvarer Statsrevisorernes spørgsmål. 

Produkt

Hvis vi med vores forundersøgelse vurderer, at der er grundlag for at igangsætte en egentlig undersøgelse, sender vi jer et kort notat om vores undersøgelse. 

I notatet beskriver vi kort baggrunden for undersøgelsen, hvad vi forventer at undersøge, hvordan vi vil afgrænse undersøgelsen, og hvilke metoder vi vil anvende. Af notatet fremgår også milepæle, fx for undersøgelsens høringsperioder og offentliggørelse. Notatet indeholder også et overblik over undersøgelsens opbygning til jer, dvs. formål, delmål og de væsentligste revisionskriterier. 

Hvis det er Statsrevisorerne, der har bedt om undersøgelsen, udarbejder vi et tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne, hvor vi beskriver, hvordan vi vil besvare Statsrevisorernes anmodning. Vi sender tilrettelæggelsesnotatet i høring, før det sendes til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør tilrettelæggelsesnotatet. 

Undersøgelsens design kan justeres i løbet af selve undersøgelsen, hvis vi vurderer, at det er relevant. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, informerer vi jer om det. Se også beskrivelsen under ”Undersøgelse (revisionsnotater)” .

Hvad kan I forvente af os?

I forundersøgelsen går vi i dialog med jer om, hvorvidt de væsentligste revisionskriterier, som vi har opstillet, er egnede til at belyse undersøgelsens hovedformål og delmål. Vi er også i dialog med jer om, hvilket materiale vi bør indhente i undersøgelsen. Dialogen med jer kan give anledning til, at vi justerer undersøgelsens design. Det er dog os, der vurderer, hvordan undersøgelsen skal designes, og vi sender ikke et revideret design til jer til godkendelse. 

Hvad er vores forventninger til jer?

Det er væsentligt, at I i denne fase af undersøgelsen inddrager de rette fagpersoner og det rette ledelsesniveau, så der ved undersøgelsens opstart er en fælles forståelse af, hvad vi reviderer emnet op imod, herunder at I bidrager til at definere, hvilket materiale vi bør indhente i undersøgelsen. Endelig vil vi gøre jer opmærksomme på, at en undersøgelse ofte vil være resursekrævende for jer, da I skal levere en del materiale, holde møder med os og udarbejde høringssvar på revisionsnotater og beretningsudkast. 

For yderligere information, kontakt Mette Lomborg Tolnov (tlf. 33 92 85 93).

Senest opdateret den 15. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00