Revisionsnotater

 

Formål

Formålet med denne del af undersøgelsen er at etablere et grundlag for at svare på undersøgelsens hovedformål. Vi dokumenterer for hvert af revisionskriterierne, hvad vores analyse viser, og om vi vurderer, at revisionskriterierne er opfyldt eller ej. Vi kan vælge at ændre på vores revisionskriterier, fx hvis vi ved vores gennemgang af dokumenter mv. vurderer, at det er nødvendigt at udvide eller reducere undersøgelsen, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at vores revisionskriterier ikke er relevante eller er upræcise. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, informerer vi jer om det. 

Produkter

Vi afrapporterer som hovedregel vores revision i form af revisionsnotater. Ofte vil vi udarbejde et revisionsnotat for hvert af undersøgelsens delmål, men et revisionsnotat kan også dække større eller mindre dele af undersøgelsen. I revisionsnotatet gennemgår vi resultaterne af vores revision, og hvad vi baserer resultaterne på. I nogle tilfælde vil revisionsnotaterne – ud over de faktuelle forhold – indeholde vores foreløbige vurderinger. I revisionsnotaterne kan der også være indarbejdet spørgsmål til jer, anmodninger om yderligere materiale e.l. I udgangspunktet afrapporterer vi i revisionsnotaterne på alle revisionskriterier, og revisionsnotaterne vil derfor samlet set ofte være mere omfangsrige end den endelige beretning. 

Hvad kan I forvente af os?

I denne del af undersøgelsen, som er analysefasen, vil vi bede om materiale fra jer og holde en række møder. Ved afslutningen af analysefasen udarbejder vi revisionsnotater, som vi sender i høring hos jer. Fristen vil som regel være 10 arbejdsdage. I forbindelse med at I har revisionsnotaterne i høring, holder vi efter behov et møde med jer, hvor høringssvaret drøftes. 

Hvad er vores forventninger til jer?

I denne del af undersøgelsen er vi afhængige af, at I leverer det materiale, som vi beder om, og deltager i de møder, som vi aftaler. Det er derfor vigtigt, at I afsætter tilstrækkeligt med resurser til at bidrage til undersøgelsen. 

I høringsperioden skal I gennemgå revisionsnotaterne grundigt og sende et skriftligt høringssvar med jeres bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. Vi forventer, at fokus i jeres gennemgang er på, om de faktuelle forhold er beskrevet korrekt. Vi forventer også, at I vedlægger supplerende dokumentation, hvis I finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

For yderligere information, kontakt Mette Lomborg Tolnov (tlf. 33 92 85 93).

Senest opdateret den 19. december 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00