Beretningsudkast

 

Formål

Formålet med en undersøgelsen er at etablere et grundlag for at besvare undersøgelsens hovedformål og eventuelle delmål i en beretning til Statsrevisorerne. I denne fase af undersøgelsen har vi fokus på afrapporteringen af undersøgelsen i en beretning til Statsrevisorerne. Udgangspunktet er, at vi afrapporterer de resultater, som vi vurderer underbygger besvarelsen af vores hovedformål og eventuelle delmål, dvs. at vi ikke altid i beretningsudkastet afrapporterer alle de resultater, som fremgik af revisionsnotaterne. Besvarelsen af hovedformål og eventuelle delmål indeholder vores vurderinger. I beretningsudkastet kan der være enkelte spørgsmål til jer, anmodninger om yderligere materiale e.l. 

Produkter

Vi afrapporterer vores svar på undersøgelsens hovedformål og eventuelle delmål i et beretningsudkast. 

Hvad kan I forvente af os?

Vi sender beretningsudkastet i høring hos jer. Fristen vil som regel være 10 arbejdsdage. I forbindelse med høringen af beretningsudkastet holder vi efter behov et møde med jer, hvor høringssvaret drøftes. Efter vi har haft lejlighed til at gennemgå jeres høringssvar og eventuelt yderligere materiale, som I har sendt med, giver vi jer mundtligt en tilbagemelding på, hvordan vi har indarbejdet jeres bemærkninger i beretningsudkastet. 

Hvad er vores forventninger til jer?

Vi forventer, at I sender et skriftligt høringssvar med jeres bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. De vurderinger, som fremgår af beretningsudkastet, er baseret på vores vurderinger af de faktuelle forhold, og hvis I er uenige i vores vurderinger, skal I i høringssvaret pege på, hvor de faktuelle forhold er beskrevet eller fortolket forkert. Vi forventer, at I vedlægger supplerende dokumentation, hvis I finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

For yderligere information, kontakt Mette Lomborg Tolnov (tlf. 33 92 85 93).

Senest opdateret den 15. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00