Regnskabsaflæggelse og revision vedrørende efterretningstjenesterne

I. Virksomheder, konti og organisatorisk opdeling

A. Politiets Efterretningstjeneste (PET)

PET er organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for PET refererer i forhold til løsningen af sine opgaver direkte til Justitsministeriet. PET’s opgaver mv. er fastlagt i lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

I henhold til flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er der på finansloven for 2013 oprettet en særskilt hovedkonto, § 11.23.16, til PET. Før 2013 har PET indgået under Rigspolitiets hovedkonto på finansloven. Rigspolitichefen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste. Det indebærer også, at regnskabet for § 11.23.16 er en integreret del af politiets virksomhedsregnskab, der aflægges efter statens almindelige regler.

Inden for bevillingen på § 11.23.16 råder PET over midler til at dække særlige udgifter. Disse midler betegnes normalt som ”særlige midler”, og af hensyn til beskyttelsen af PET’s virksomhed er størrelsen af disse udgifter klassificeret.

Forbruget af disse midler registreres i et selvstændigt regnskab og indgår kun med sumtal i det almindelige regnskab.

De særlige midler anvendes til at dække udgifter i forbindelse med PET’s operative arbejde i de tilfælde, hvor det er af afgørende betydning, at karakteren og størrelsen af udgifterne behandles fortroligt. Midlerne anvendes bl.a. til godtgørelse og vederlag til kilder og i et vist omfang til materielanskaffelser mv. til brug for PET’s operative arbejde. Endelig bruges en mindre del af midlerne til at dække udgifter ved det løbende operative samarbejde med udenlandske efterretningstjenester.

B. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

FE er en selvstændig virksomhed under Forsvarsministeriet. FE’s opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

FE har siden 2004 haft sin egen hovedkonto på finansloven og i statsregnskabet, § 12.21.20 og fra 2014 § 12.25.01 (frem til og med 2003 indgik FE’s bevilling og regnskab i Forsvarskommandoens hovedkonto). Hovedkontoen er imidlertid atypisk, idet der i finansloven med tilhørende anmærkninger kun er angivet en nettoudgiftsbevilling uden yderligere specifikationer. Statsregnskab og beretning indeholder ikke specifikationer ud over bruttoindtægter og bruttoudgifter. Disse indgår dog i komplet form i FE’s interne regnskab, hvori alle artskonti indgår.

Når FE’s bevilling og regnskab specificeres på artskonti, er de klassificerede.

Inden for FE’s samlede bevillinger råder FE i dag over midler til at dække særlige udgifter. Disse midler betegnes normalt som ”særlige midler”, og af hensyn til beskyttelsen af FE’s virksomhed er nærmere oplysning om disse midler, herunder størrelsesordenen, klassificeret.

De særlige midler anvendes til at dække udgifter i forbindelse med FE’s operative arbejde i de tilfælde, hvor det af hensyn til FE’s virksomhed er af afgørende betydning, at karakteren og størrelsen af udgifterne behandles som højt klassificerede oplysninger. Blandt de udgifter, der dækkes af de særlige midler, kan nævnes godtgørelse og vederlag til kilder mv.

II. Hvordan gennemføres revisionen i praksis?

A. Politiets Efterretningstjeneste (PET)

De almindelige midler

Hvilken type revision

Udgifterne til PET, herunder løn mv., som afholdes af de almindelige midler, er omfattet af den almin­delige revision af politiets regnskaber. Hvert år udføres bevillingskontrol og afsluttende revi­sion. Herudover planlægges og udføres revisionen i det enkelte år på grundlag af en aktuel analyse af risiko og væsentlighed på linje med de analyser, der ligger til grund for planlæg­ning og udførelse af revisionen på alle de øvrige statslige virksomheder. Revisionen udføres som systemrevision med stikprøvevis substansrevision på områder, der vurderes at være mest væsentlige og risikofyldte. Det indebærer, at ikke alle politiets afdelinger, herunder PET, revideres hvert år.

Hvem og hvordan

PET’s almindelige midler revideres af Rigsrevisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, som er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisio­nernes internationale standarder (ISSAI 100-999). Revisionen udføres af medarbejdere i Rigsrevisionen, der er sikkerhedsgodkendt.

Regnskab for de særlige midler

Hvilken type revision

PET’s særlige midler er undergivet en særlig procedure for revision på grund af karakteren af de udgifter, der afholdes af disse midler. Revisionen gennemføres principielt på samme måde som revisionen af andre statslige midler, men revisionen af dette særligt klassificerede regnskab er dog væsentlig mere intensiv end normalt. Revisionen udføres ved stedlige revisionsbesøg 3-4 gange årligt, hvor alle regnskabsbilag mv. for den reviderede periode fremlægges for revisorerne. Regnskabsoversigter, kontoudtog og bilag skannes, og et større antal bilag gennemgås nærmere af revisorerne. Bilagene destrueres efter revisionen.

Hvem og hvordan

PET’s særlige midler revideres af en særligt udpeget medarbejder i Rigsrevisionen med bistand fra en afdelingschef i Justitsministeriets departement, der ligeledes er særligt udpeget til opgaven. Den særlige revisionsprocedure er forudsat i lov nr. 604 af 12. juni 2013 om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.

B. Forsvarets Efterretningstjeneste

Det almindelige regnskab

Hvilken type revision

FE’s almindelige regnskab revideres efter samme regler som det øvrige statsregnskab. Hvert år udføres bevillingskontrol og afsluttende revision. Herudover planlægges og udføres revisionen i det enkelte år på grundlag af en aktuel analyse af risiko og væsentlighed på linje med de analyser, der ligger til grund for planlægning og udførelse af revisionen på alle de øvrige statslige virksomheder. Revisionen udføres som systemrevision med stikprøvevis substansrevision på områder, der vurderes at være mest væsentlige og risikofyldte.

Hvem og hvordan

Revisionen udføres af en særlig udpeget medarbejder i Rigsrevisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, som er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI 100-999). Den særligt udpegede medarbejder i Rigsrevisionen er sikkerhedsgodkendt.

Regnskab for de særlige midler

Hvilken type revision

På grund af karakteren af de udgifter, der afholdes af de særlige midler, er kontrollen her­med underlagt en særlig revisionsprocedure. Revisionen gennemføres principielt på samme måde som revisionen af andre statslige midler, men revisionen af dette særligt klassificerede regnskab er dog væsentlig mere intensiv end normalt. Revisionen udføres ved sted­lige revisionsbesøg 3-4 gange årligt, hvor alle regnskabsbilag mv. for den reviderede periode fremlægges for revisorerne. Regnskabsoversigter, kontoudtog og bilag skannes, og et større antal bilag gennemgås nærmere af revisorerne. Bilagene destrueres efter revisionen.

Hvem og hvordan

FE’s særlige midler revideres af en særligt udpeget medarbejder i Rigsrevisionen med bistand fra en afdelingschef i Forsvarsministeriets departement, der ligeledes er særligt udpeget til opgaven. Den særlige revisionsprocedure er forudsat i lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.

III. Rapportering af revisionen

Rigsrevisor giver Statsrevisorerne en samlet årlig orientering om de overordnede resultater af revisionen. Denne rapportering finder sted samtidig med rapporteringen af den øvrige årsrevision, der rapporteres i beretningen om revisionen af statsregnskabet. Rapporteringen vil som udgangspunkt være mundtlig og vil i praksis bestå i, at rigsrevisor i tilfælde, hvor der ikke er væsentlige kritiske bemærkninger, vil orientere Statsrevisorerne om, at der ikke er særlige bemærkninger. Denne rapportering vil således omfatte de særlige midler og FE’s almindelige regnskab, idet revisionen af PET’s almindelige regnskab forudsættes rapporteret som en integreret del af rapporteringen vedrørende politiets regnskab i lighed med andre statslige virksomheder.

Hvis rigsrevisor vurderer, at der ved efterretningstjenesternes regnskabsaflæggelse er væsentlige fejl, at forvaltningen ikke har været økonomisk hensigtsmæssig, eller at regler og sædvanlig praksis har været tilsidesat i et omfang, der sædvanligvis ville føre til et forbehold eller supplerende oplysninger i en revisionspåtegning, vil rigsrevisor særskilt rappor­tere mere detaljeret fra revisionen af disse klassificerede regnskaber.

Senest opdateret den 31. august 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00