Opfølgning på beretninger

Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af årsrevisionen og de større undersøgelser til Statsrevisorerne. Efterfølgende følger Rigsrevisionen og Statsrevisorerne op på resultatet for at vurdere, om ministeriets opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger er tilfredsstillende. Denne procedure er unik i et internationalt perspektiv og bidrager til at sikre en effektiv revision.

 


 

Modellen illustrerer proceduren, fra Rigsrevisionens beretning afgives til Statsrevisorerne, til sagen afsluttes i Endelig betænkning over statsregnskabet.

Når Rigsrevisionen har afgivet beretningen til Statsrevisorerne, afgiver Statsrevisorerne bemærkninger til beretningen og videresender den til Folketinget. Samtidig beder Statsrevisorerne om ministerens bemærkninger til sagen. 

Ministeren skal inden for en frist på 2-4 måneder, som Statsrevisorerne fastsætter, afgive en ministerredegørelse til Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om, hvordan ministeriet vil imødekomme anbefalingerne i beretningen.

Rigsrevisionen afgiver på den baggrund et opfølgningsnotat til Statsrevisorerne, hvor sagen enten anbefales afsluttet, da alle anbefalinger er blevet adresseret tilfredsstillende, eller Rigsrevisionen tilkendegiver, at der stadig er udeståender, hvorfor Rigsrevisionen fortsat vil følge sagen.

Ministerredegørelser og Rigsrevisionens opfølgningsnotater optages i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som afgives til Folketinget én gang årligt, og som danner baggrund for Folketingets godkendelse af statsregnskabet for det pågældende finansår.

 
For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 1. april 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00